วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ทดสอบโรคขี้ขาว

12 พฤศจิกายน 2554 ปฏิบัติการตรวจทดสอบโรคขี้ขาวในพ่อแม่พันธุ์ไก่กระดูกดำ ในตำบลเมืองนะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างฟาร์มที่ปลอดจากโรคขี้ขาว ซึ่งเป็นโรคหนึ่งที่มีผลทำให้การฟักออกต่ำและอัตราการตายของลูกไก่แรกเกิดสูง

ทำลายแพะผลบวกโรคแท้งติดต่อ

ผลจากการทดสอบโรคแท้งติิดต่อในแพะ ม.1 ตำบลแม่นะ เพื่อขั้นตอนเบื้องต้นในการสร้างฟาร์มแพะให้ได้มาตรฐานที่ปลอดโรคแท้งติดต่อ พบผลบวก 4 ตัว ได้สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรเจ้าของฟาร์ม ถึงความสำคัญของโรคนี้และปัญหาสุขภาพแพะในฝูงในอนาคต ก็เป็นส่วนหนึ่งให้เกษตรกรตัดสินใจทำลายแพะทั้ง 4 ตัว